សារសុំអធ្យាស្រ័យ: ក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់វិបសាយនេះ សូមធ្វើការសូមទោស រាល់ប្រភព វិបសាយពត៏មានទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានដកស្រងខ្លឹមសារព័ត៌មានក្នុងគោលបំណងចែករំលែកជូនកូនខ្មែរអោយបានដឹងទាំងអស់គ្នា​​​ ។
ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកសូមកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍!!​​​

អំពីខ្ញុំCURRICULUM VITAE


PERSONAL DATA

            Name               :           HORM CHANDARA
            Sex                  :           Male
            Date of Birth   :           June 05, 1991
            Place of Birth  :           Kamport Province
            Marital Status  :           Single
            Nationality      :           Cambodian
            Religion           :           Buddhism
            Address           :           Rattanak Village, Rattanak commune,
Battambang district, Battambang  province.
            Tel                   :           086 23 18 99
            E-mail              :           Chandarahot@gmail.com

EDUCATION BACKGROUND

2012-Present    :          Studying Bachelor degree of Science and Technology at University
                                    of  Management and Economics (UME)
2009-2012        :          Had successfully completed High School, Hun Sen Krong Tepnimith Pailin High
                                    School, Pailin.
2007-2009       :          Had successfully completed Secondary School, Phnomyat
Secondary School, Pailin.

COMPUTER TRAINING
-             Windows XP Professional
-             Windows 7 Ultimate
-             Windows 8 Professional
-             Microsoft office 2010 ( Word, Excel & Power point)
-             Computer repair
-             Computer Advance repair
-             Internet and Email
SPECIAL TRAINING COURSES
                         2012     :         Had successfully completed the VOA English program         
                         2010     :         Had successfully completed the course of Intermediate Grammar
                         2009      :         Had successfully completed the road traffic law course and    
                                                motorcycle driving skill
LANGUAGE SKILL
           

Speaking
Reading
Listening
Writing
Khmer
Mother tongue
Mother tongue
Mother tongue
Mother tongue
English
Good
Good
Good
Good


PERSONAL HABIT           
Free time           :         Make relationship with another, Read the book, Share knowledge,
                                    Check Internet and E-mail
Interest              :         Working with people, social activities, community development,
                                      need many experiences
 Behavior            :         Hard working, Reliable, Honest. Justice, Non-violence

  Attitude            :         Smile, good communication, very kind

OTHER SKILL
-                   Good Communication / Interpersonal skills
-                   Ability to work independently and team
-                   Ability to Challenge
-                   To do team work

REFERANCE
Name                  :        Mr. Pov Panuth
Position              :        Professor of University of Management and Economics.
Tel                      :        Tel: 092 79 86 37
Name                  :        Mr. Meas Samrang
Position              :        Director of Best Computer Center.

Tel                      :        011 31 44 27 / 090 82 47 24

                          
       

                                   

No comments:

Post a Comment